ВИНЗАВОД «АЛЬКАДАР»
ДОЛИНА РЕКИ БЕЛЬБЕК, ПОСЁЛОК ЛЮБИМОВКА, КРЫМ
основан в 1890 г.
ТЕЛ. МСК: +7 (495) 788-79-22
ТЕЛ. УКР: +38 (069) 233-55-07
+38 (050) 137-40-07
E-MAIL: info@perovskaya.com

Отчет об итогах голосования от 15 мая 2019 года
Скачать

Отчет об итогах голосования от 6 июня 2018 года
Скачать

Отчет об итогах голосования от 28 апреля 2017 года
Скачать

Сообщение о проведении общего собрания
Скачать

Особлива інформація
Скачать

Розміщення_03_2014
Скачать

Додаток 45 - Повідомлення про проведення загальних зборів
Скачать


Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента_1
Скачать

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента_2
Скачать

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента_3
Скачать

Відомості НКЦПФР-246 _ С.Пер_14,17
Скачать


ПРОТОКОЛ №2-2013 РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "С.ПЕРОВСЬКОЇ"


Дата, час і місце проведення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "С.Перовської" (далі за текстом – Товариство): 23 квітня 2013р. о 14-00 годині за адресою: м.Севастополь, смт.Любимівка, Будинок культури, актовий зал.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства (далі за текстом – Збори): станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів - 17 квітня 2013р.

Відкрила Збори Бірюкова Лариса Прокопівна та повідомила, що згідно рішення Наглядової ради Товариства (Протокол №62/1 від 25 лютого 2013 року):
- реєстраційна комісії створена в складі:
Голова Реєстраційної комісії – Катасонова Лариса Василівна;
Члени Реєстраційної комісії – Бугай Анастасія Іванівна,
Дегтярьова Світлана Данилівна,
Зяблова Марина Василівна,
Ханина Валентина Андріївна,
Черевко Наталя Олександрівна.
- головуючим на Загальних зборах (Головою Загальних зборів) призначено Галькевича Олексія Костянтиновича;
- ведучим Загальних зборів призначено Бірюкову Ларису Прокопівну.
- до секретаріату Загальних зборів призначені Риженкова Олена Петрівна і Мандзюк Максим В'ячеславович.
Реєстрація учасників Загальних зборів відбувалася за їх місцем проведення з 13 годин 00 хвилин до 13 годин 50 хвилин. Реєстрація акціонерів та їх представників відбулась без порушень чинного законодавства. Результати реєстрації акціонерів та їх представників станом на 13 годин 50 хвилин становлять:

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 368 осіб.

Кількість випущених акцій у відповідності зі Статутом Товариства: 1 045 929 (Один мільйон сорок п'ять тисяч дев'ятсот двадцять дев'ять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,50 (Нуль грн. 50 коп.) грн. на загальну суму 522 964,50 (П'ятсот двадцять дві тисячі дев'ятсот шістдесят чотири грн. 50 коп.) грн., що складає 100,00% статутного капіталу Товариства (Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 10/26/1/11 зареєстровано 08 квітня 2011 р. ТВ ДКЦПФР в м.Севастополі). Викуплених Товариством акцій – немає. Кількість голосуючих акцій – 1 045 929 (Один мільйон сорок п'ять тисяч дев'ятсот двадцять дев'ять) штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 951 300 голосів.

Кворум Загальних зборів: Для участі у Загальних зборах зареєструвалися 22 акціонера та їх представники, які сукупно володіють 951 300 акціями, що складає 90,95% від загальної кількості голосуючих акцій. Загальні збори Товариства мають кворум, тому що для участі у них зареєструвалися акціонери (їх представники), які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори повноважні та правомочні приймати рішення з усіх питань, віднесених до їх компетенції і порядку денного.

Порядок денний сформовано у встановлений законодавством термін і опубліковано в офіційному друкованому органі (газета "Відомості НКЦПФР" №56 від 22.03.2013р.). Акціонери згідно діючого Статуту Товариства про порядок денний були повідомлені персонально 22.03.2013р. поштою (простою поштовою кореспонденцією). У строк, який встановлений діючим законодавством, від акціонерів не надходило пропозицій про доповнення порядку денного питаннями (частиною питань).

Порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за підсумками 2012 року та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2012 року.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за підсумками 2012 року. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік, порядку розподілу прибутку та збитків Товариства.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів відбувається відповідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства - за допомогою бюлетенів за принципом одна акція - один голос.

1. По першому питанню "Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства. Обрання членів лічильної комісії" слухали: Бірюкову Л.П., яка запропонувала:
1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:
- для повідомлення з питання порядку денного – до 5-ти хвилин;
- для виступів в дебатах - до 5-ти хвилин.
- відповіді на питання по кожному пункту порядку денного обмежити 5 хвилинами. Кількість виступів в дебатах не обмежувати.
Перерву в Зборах оголосити на період підрахунку голосів при голосуванні.
Голосування з усіх питань порядку денного провести за допомогою бюлетенів, які видані акціонерам при реєстрації, з визначенням кількості належних голосів за принципом одна акція - один голос.
2. Обрати лічильну комісію у склади членів реєстраційної комісії, а саме
Голова лічильної комісії – Катасонова Лариса Володимирівна;
Члени лічильної комісії – Бугай Анастасія Іванівна,
Дегтярьова Світлана Данилівна,
Зяблова Марина Василівна,
Ханина Валентина Андріївна,
Черевко Наталя Олександрівна.
Інших пропозицій та заперечень не надійшло. Питань до доповідача не було.

Голосували:
"ЗА" – 950703 голосів або 99,94 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у Зборах;
"ПРОТИ" – немає;
"УТРИМАВСЯ" – немає;
НЕДІЙСНІ БЮЛЕТЕНІ – немає.
Рішення прийняте.

Вирішили:
1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:
- для повідомлення з питання порядку денного – до 5-ти хвилин;
- для виступів в дебатах - до 5-ти хвилин.
- відповіді на питання по кожному пункту порядку денного обмежити 5 хвилинами. Кількість виступів в дебатах не обмежувати.
Перерву в Зборах оголосити на період підрахунку голосів при голосуванні.
Голосування з усіх питань порядку денного провести за допомогою бюлетенів, які видані акціонерам при реєстрації, з визначенням кількості належних голосів за принципом одна акція - один голос.
2. Обрати лічильну комісію у склади членів реєстраційної комісії, а саме
Голова лічильної комісії – Катасонова Лариса Володимирівна;
Члени лічильної комісії – Бугай Анастасія Іванівна,
Дегтярьова Світлана Данилівна,
Зяблова Марина Василівна,
Ханина Валентина Андріївна,
Черевко Наталя Олександрівна.


2. По другому питанню "Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за підсумками 2012 року та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік" слухали: Голову правління ПАТ "С.Перовської" Галькевича О.К. із звітом Правління Товариства за підсумками 2012 року та про основні напрями діяльності на 2013 рік. Він запропонував:
1. Звіт Правління Товариства за підсумками 2012 року прийняти до уваги.
2. Роботу Правління Товариства у 2012 році визнати задовільною.
3. Прийняти основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік до уваги.
Інших пропозицій та заперечень не надійшло.
Питання Демченко Олександр Олександрович: Яка була господарська діяльність товариства у 2012 році по укладенню договорів купівлі продажу?
Відповідь: Товариство вело господарську діяльність у 2012 році по укладанню договорів на як вигідніших умовах.

Питання Мисін Олексій Сергійович: якщо у 2012 році Товариство збирало врожай з земельних ділянок, то коли Товариство збирається віддавати борги по орендній платі?
Відповідь: Товариство вело господарську діяльність у 2012 році по збиранню врожаю з багаторічних насаджень, що належать Товариству. Виплата орендної плати здійснюється поступово в продовж поточного року.

Питання Мисін Олексій Сергійович: договір оренди укладений не був, але Товариство збирало врожай з моєї ділянки?
Відповідь: Це суперечливе питання, яке вирішується в окремому порядку.

Питання Юрковський Павло Мар’янович: під час збору врожаю працівники охорони не дають можливості збирати врожай з своєї земельної ділянки?
Відповідь: збирання та охорона врожаю здійснюється з багаторічних насаджень, що належать Товариству.

Питання Юрковський Павло Мар’янович: питання щодо звільнення багаторічних насаджень з своєї земельної ділянки?
Відповідь: Це суперечливе питання, яке вирішується в окремому порядку або у суді.


Голосували:
"ЗА" – 947720 голосів або 99,62 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у Зборах;
"ПРОТИ" – 3580 голосів або 0,38 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у Зборах;
"УТРИМАВСЯ" – немає;
НЕДІЙСНІ БЮЛЕТЕНІ – немає.
Рішення прийняте.

Вирішили:
1. Звіт Правління Товариства за підсумками 2012 року прийняти до уваги.
2. Роботу Правління Товариства у 2012 році визнати задовільною.
3. Прийняти основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік до уваги.


3. По третьому питанню "Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2011 року" слухали: члена Наглядової ради Бірюкову Л.П. із звітом Наглядової ради за 2012 рік.
Інших пропозицій та заперечень не надійшло.
Питання Демченко Олександр Олександрович: Як можна довести до такого, що бібліотека працює без світла та тепла?
Відповідь: Товариство здійснило всі необхідні заходи, щодо надання бібліотеці іншого приміщення для здійснення своєї діяльності.

Питання Демченко Олександр Олександрович: Чи можливо було світло не вимикати?
Відповідь: відповідь вже дано.


Голосували:
"ЗА" – 947420 голосів або 99,59 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у Зборах;
"ПРОТИ" – 3880 голосів або 0,41 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у Зборах;
"УТРИМАВСЯ" – немає;
НЕДІЙСНІ БЮЛЕТЕНІ – немає.
Рішення прийняте.

Вирішили:
1. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2012 року прийняти до уваги.
2. Роботу Наглядової ради Товариства у 2012 році визнати задовільною.


4. По четвертому питанню "Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за підсумками 2011 року. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства" слухали: Шапранову Э.Д. із звітом Ревізійної комісії за 2012 рік. Вона запропонувала:
1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками 2012 року прийняти до уваги.
2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
3. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2012 році визнати задовільною.
Інших пропозицій та заперечень не надійшло.

Питання Юрковський Павло Мар’янович: Частина матеріальних засобів було реалізовано, чи можливо було прибуток роз приділити пропорційно?
Відповідь: Товариство вело господарську діяльність у 2012 році на вигідніших умовах.

Питання Юрковський Павло Мар’янович: Частина матеріальних засобів було реалізовано, з ними реалізована і земля?
Відповідь: Земля з проданими об’єктами нерухомого майна не реалізовувалася.

Питання Юрковський Павло Мар’янович: які питання входять до екологічного податку?
Відповідь: до екологічного податку входять викиди об’єктів, що здійснюють діяльність, яка шкодить навколишньому середовищу.

Голосували:
"ЗА" – 949317 голосів або 99,79 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у Зборах;
"ПРОТИ" – 1983 голосів або 0,21 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у Зборах;
"УТРИМАВСЯ" – немає;
НЕДІЙСНІ БЮЛЕТЕНІ – немає.
Рішення прийняте.

Вирішили:
1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками 2012 року прийняти до уваги.
2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
3. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2012 році визнати задовільною.


5. По п’ятому питанню "Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік, порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства" слухали: Марущака Р.М., який запропонував:
1. Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.
2. Збиток у розмірі 2508,0 тис. грн., який виник за підсумками діяльності Товариства у 2012 році погасити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.
3. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками звітного року дивідендний фонд не формувати, дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2012 році не нараховувати та не виплачувати.
Інших пропозицій та заперечень не надійшло. Питань до доповідача не було.

Голосували:
"ЗА" – 947341 голосів або 99,58 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у Зборах;
"ПРОТИ" – 3959 голосів або 0,42 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у Зборах;
"УТРИМАВСЯ" – немає;
НЕДІЙСНІ БЮЛЕТЕНІ – немає.
Рішення прийняте.

Вирішили:
1. Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.
2. Збиток у розмірі 2508,0 тис. грн., який виник за підсумками діяльності Товариства у 2012 році погасити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.
3. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками звітного року дивідендний фонд не формувати, дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2012 році не нараховувати та не виплачувати.


Голова Загальних зборів Галькевич О.К. доповів, що підсумки голосування визначено на підставі протоколу лічильної комісії про підсумки голосування від 23.04.2013р. Рішення Загальних зборів вважаються прийнятими, порядок денний вичерпаний.
Голова Загальних зборів оголосив про їх завершення. Зауважень щодо ведення Зборів не надходило.Голова зборів Галькевич О.К.Секретаріат зборів:
Риженкова О.П.


Мандзюк М.В.


Голова правління
ПАТ "С.Перовської" Галькевич О.К.

М.П.
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства "С.Перовської" (код ЄДРПОУ 00412895, місцезнаходження: м.Севастополь, пос.Любимівка) (далі – Товариство) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства (далі - Збори) відбудуться 23 квітня 2013р. о 14-00 годині за адресою: м.Севастополь, смт.Любимівка, Будинок культури, актовий зал. Реєстрація учасників Зборів відбудеться у день та за місцем проведення Зборів з 13-00 до 13-50 години. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - 17 квітня 2013р.

Порядок денний:

  1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства. Обрання членів лічильної комісії.
  2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за підсумками 2012 року та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
  3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2012 року.
  4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за підсумками 2012 року. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
  5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік, порядку розподілу прибутку та збитків Товариства.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: акціонери, що не пройшли реєстрацію, на Збори не допускаються. (Закон України "Про акціонерні товариства").

Під час підготовки до Зборів з матеріалами та документами можна ознайомитися у робочі дні з 9-00 до 12-00 та за 13-00 до 17-00 за адресою: м.Севастополь, смт. Любимівка, вул.С.Перовської, 60, кабінет заступника голови правління з економіки та фінансів. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: заступник голови правління з економіки та фінансів Денисюк А.О.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2012 р. (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітнийпопередній
Усього активів 27505 28125
Основні засоби (за залишковою вартістю) 9715 10286
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 6783 11527
Сумарна дебіторська заборгованість 7141 2377
Грошові кошти та їх еквіваленти 234 24
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 6742 9246
Власний капітал 7720 10224
Статутний капітал 523 523
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов'язання 18166 16141
Чистий прибуток (збиток) -2508 1366
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1045929 1045929
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 92 156
Протягом звітного року Товариство не здійснювало викуп власних акцій.
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНУ СКЛАДУ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЕМІТЕНТА

Згідно рішення Наглядової ради Товариства (протокол №60 від 31.10.2012р.):
припинено повноваження та звільнено з посади голови правління Горбенко Олександра Миколайовича з 31.10.2012р. (Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Строк, протягом якого перебував на посаді: з 10.11.2009р.);
призначено на посаду Голови правління з 01.11.2012р. Галькевича Олексія Костянтиновича (Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: заступник Голови правління товариства з комерційних питань)
Паспортні дані складають інформацію про особу. Згоди вищевказаних осіб на публікацію паспортних даних не отримано. Усі вищезгадані посадові особи судимостей за корисливі та посадові злочини не мають.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ